Юждин Fest

Юджин Fest

Опубліковано: Категорія: Заходи

З давніх-давен відомо, що пісня згур­то­вує людей та нади­хає до рішу­чих дій; пред­став­ляє собою дуже силь­ний інстру­мент пере­дачі саме Важли­вої інфор­ма­ції; доне­се­ння Основ­них ідей до люд­ської сві­до­мо­сті. Митець, ком­по­зи­тор, поет — посланці ідей буття, що несуть їх у своїх тво­рах.
Невід’ємною скла­до­вою когорти Митців музи­чного мисте­цтва є і гурт «MORITURI». Вже не один рік музи­канти коле­ктиву пло­дами своєї твор­чо­сті доно­сять широ­кому загалу ідеї гар­мо­ній­ного спів­існу­ва­ння людей зі сві­том та між собою.
Коле­ктив «MORITURI» вже нео­дно­ра­зово під­три­му­вав сво­їми висту­пами заходи різного «соці­аль­ного кон­тексту» та «забарв­ле­ння», тому залюбки прийняв про­по­зи­цію та висту­пив на фести­валі «Юджин фест», що мав місце 27 Сер­пня 2016 року, на тери­то­рії Екс­по­цен­тру Укра­їни «ВДНГ», в м. Києві.
Натхненні попе­ре­днім висту­пом, від­по­чивши від зво­ро­тної дороги з Меджи­божу до Києва, музи­канти додали яркого забарв­ле­ння фести­валю «Юджин Фест» та не зоста­вили бай­ду­жими осо­бливо важли­вих гостей фести­валю — малень­ких дітей, що весело юрбою під­тан­цьо­ву­вали під сце­ною.
Без­пе­ре­чно під­три­му­ючи ідею фести­валю, гурт MORITURI зро­бив вели­кий вне­сок в розу­мі­ння важли­во­сті гар­ного настрою, як основ­ної скла­до­вої гар­ного здоров’я, у дітей, тим самим при­му­шу­ючи добре зами­слю­ва­тись перед сво­їми вчин­ками, зокрема у фор­му­ванні «доброї» родини.

vk.com/udjin_fest

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *