Wer Wolf

Мотозліт Wer Wolf

Опубліковано: Категорія: Заходи

Зліт бай­ке­рів та рок-концерт в суто укра­їн­ському стилі на тери­то­рії фор­теці!!!
Що може бути більш захо­плю­ю­чим, пізна­валь­ним та нади­ха­ю­чим?

26 Сер­пня 2016 року на тери­то­рії фор­теці Меджи­біж, що роз­та­шо­вана в Хмель­ни­цькій обла­сті, на честь 25 річниці неза­ле­жно­сті Укра­їни роз­по­чався мас­шта­бний зліт бай­ке­рів з усієї Укра­їни.

Сере­дньо­ві­чний епос на суча­сний манер — Лицарі на Ста­ле­вих Конях на Дер­жав­ному соборі у Кам’яній фор­теці. «Коні» різних, місцями навіть чудер­на­цьких «порід»; «лицарі» різних націо­наль­но­стей та віро­спо­віда­ння, зага­лом при­су­тні були «пред­став­ники» всіх регіо­нів Дер­жави, що зібра­лись для обго­во­ре­ння нагаль­них питань та, разом з тим, від­по­чити і пове­се­ли­тись. Пиво лилось рікою, весе­ло­щам не було кінця-краю; мужні хло­пці та гарні дів­чата, зма­га­ння на силу та розум, ціка­винки з життя Фор­теці, музи­чний супро­від у вико­нанні Роке­рів суча­сно­сті — все, що при­та­манне Вели­кому Святу.

Від­кри­вати фести­валь випала честь гурту MORITURI! Май­стри гар­мо­нії зі сла­ве­тного міста Києва, з ціка­вою Істо­рію свого існу­ва­ння, запа­лили таки ніч у фор­теці Меджи­божа. Посту­пово наро­щу­ючи поту­жність зву­ко­вих коли­вань своєї твор­чо­сті, музики роз­во­ру­шили навіть най­бай­ду­жі­ших гостей фести­валю. Завер­шу­ючи свій виступ повіль­ною ком­по­зи­цією, неначе «На добра­ніч», уча­сники гурту MORITURI закрі­пили свій вда­лий дебют на фести­валі бай­ке­рів у фор­теці Меджи­біж.

Ди­ви­тися всі фото

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *