slide_01

Реліз другого альбому, м.Київ, 22 травня 2015

Опубліковано: Категорія: Новини

Morituri_3D_really_CD

Дру­гий аль­бом

Отже, ста­лося! 

У часи вели­ких змін суспіль­ної думки, неста­біль­но­сті від­но­син між людьми різних «інте­ре­сів» та іде­а­лів, «перебудови»,а часом лише руй­ну­ва­ння цілі­сної гар­мо­нії буття, лише мисте­цтво надає снаги для рішу­чих дій, про­гресу, ста­біль­но­сті мисле­ння. Саме мисте­цтво при­му­шує «ЗУПИНИТИСЬ», обмір­ку­вати в спо­кої все нав­круги та визна­чи­тись зі своїм «місцем» у вирі часу…

…зану­рив­шись у світ мисте­цтва від­чу­ваєш при­ток сві­тлої «доброї» енер­гії; від­чу­ття ейфо­рії, роз­ши­ре­ння сві­то­гляду, що є основ­ними рушій­ними силами реа­лі­за­ції твор­чого потен­ці­алу, змі­цню­ють бажа­ння жити…

Гар­мо­нійні аку­сти­чні коли­ва­ння – музи­чне мисте­цтво – коли­ва­ння душі, вхо­дячи у резо­нанс з люд­ським тілом та розу­мом, спо­ну­кає до руху та не дає зупи­ни­тись польоту твор­чої думки… 

Що є реа­лі­за­ція твор­чих ідей? Це кро­пі­тка праця митця, який дола­ючи пере­шкоди, йде до мети – від­тво­рити свої ідеї та доне­сти їх сенс до інших. Так і музи­чний коле­ктив MORITURI (м. Київ, Укра­їна), об’єднавши зуси­лля наді­ляє нав­ко­ли­шній світ пози­тив­ною енергетикою,відтворюючи свої думки за допо­мо­гою музики. 

І настав той час, коли, не зва­жа­ючи на пере­шкоди з усіх боків, не зва­жа­ючи на від­су­тність під­тримки від Тих, від Кого очі­куєш, а навіть нав­паки — тих, що зава­жа­ють роз­ви­тку, робота над чер­го­вим сту­дій­ним аль­бо­мом гурту MORITURI – завер­шена!

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *