Коблево

Байк-рок фест. Коблеве

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Коблеве – море, пляж, мото­ци­кли, РОК – дивне поєд­на­ння, однак ціл­ком гар­мо­ні­чне! Зов­сім не спе­ко­тний день, трохи вітряне море, веселі БАЙКЕРИ – дали наснаги музи­кан­там для гар­ного зву­ча­ння та «чистого» вико­на­ння своєї про­грами. Так закін­чу­є­ться байк-рок-літо 2017 для гурту MORITURI. …далі буде

Радомишль

Радомишль Giants

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Радо­мишль – чудове місте­чко Жито­мир­ської обла­сті. Нав­круги – ліс, лісова річка, що виги­нами своєї течії нага­дує змію, а чисто­тою – давні часи, без людей… При­ві­тна атмо­сфера, справ­жній борщ з похі­дної кухні – напов­нили чудо­вим настроєм уча­сни­ків гурту MORITURI. Зіграли – на славу!!!

MC Banderas">черновцы

Мотозліт MC Banderas

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Отже, Чер­нівці. …бру­ківка, спека, машини…І ось – при­рода майже в пер­во­з­дан­ному сво­єму вигляді! Річка Прут, що тече з самі­сінь­ких Гір Кар­пат­ських, зелена трава, дерева, ніяких машин, галасу, кіо­сків, свіже пові­тря… Зага­лом – все те, чого не виста­чало. Виступ майже о 2:00 – несе з собою щось навіть місти­чне та таєм­ниче. Нав­круги тем­рява, тиша і лише […]

Wer Wolf

Мотозліт Wer Wolf

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Зліт бай­ке­рів та рок-концерт в суто укра­їн­ському стилі на тери­то­рії фор­теці!!! Що може бути більш захо­плю­ю­чим, пізна­валь­ним та нади­ха­ю­чим? 26 Сер­пня 2016 року на тери­то­рії фор­теці Меджи­біж, що роз­та­шо­вана в Хмель­ни­цькій обла­сті, на честь 25 річниці неза­ле­жно­сті Укра­їни роз­по­чався мас­шта­бний зліт бай­ке­рів з усієї Укра­їни. Сере­дньо­ві­чний епос на суча­сний манер — Лицарі на Ста­ле­вих Конях […]

Юждин Fest

Юджин Fest

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

З давніх-давен відомо, що пісня згур­то­вує людей та нади­хає до рішу­чих дій; пред­став­ляє собою дуже силь­ний інстру­мент пере­дачі саме Важли­вої інфор­ма­ції; доне­се­ння Основ­них ідей до люд­ської сві­до­мо­сті. Митець, ком­по­зи­тор, поет — посланці ідей буття, що несуть їх у своїх тво­рах. Невід’ємною скла­до­вою когорти Митців музи­чного мисте­цтва є і гурт «MORITURI». Вже не один рік музи­канти […]

slide_01

Реліз другого альбому, м.Київ, 22 травня 2015

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Новини

Дру­гий аль­бом Отже, ста­лося!  У часи вели­ких змін суспіль­ної думки, неста­біль­но­сті від­но­син між людьми різних «інте­ре­сів» та іде­а­лів, «перебудови»,а часом лише руй­ну­ва­ння цілі­сної гар­мо­нії буття, лише мисте­цтво надає снаги для рішу­чих дій, про­гресу, ста­біль­но­сті мисле­ння. Саме мисте­цтво при­му­шує «ЗУПИНИТИСЬ», обмір­ку­вати в спо­кої все нав­круги та визна­чи­тись зі своїм «місцем» у вирі часу… …зану­рив­шись у світ мисте­цтва […]